PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Spis treści

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39

  1. a) Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania., za wyjątkiem sytuacji wymienionej w ust1.b) niniejszego paragrafu.

    b) Zmiana Statutu dotycząca zmiany siedziby władz Stowarzyszenia , o której mowa w § 3 ust.1 Statutu , może być podjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, z tym ,że wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być o treści tej uchwały powiadomieni pisemnie , co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Zarządu , na którym ma być podjęta uchwała.

  2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  3. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
  4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe jak „Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciężkich krwotoków”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.