PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut

Spis treści

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciękich krwotoków, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu, posiadającym osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub innych osób bliskich jest zobowiązane przestrzegać zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

 1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenie na rzecz leczenia ciężkich krwotoków jest obszar RP,
  a siedzibą władz jest miasto Piaseczno.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych , jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych , z którymi Rzeczpospolita jest stroną.
  O przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych decyduje uchwała zarządu, podjęta zgodnie z § 29 pkt.12 Statutu.

§ 4

 1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty powiatu piaseczyńskiego.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji tylko na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, wolontariuszy i pracowników lub ich osób bliskich.
 3. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.