PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

Spis treści

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 36

Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publicznej,
  4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz jego dochodów z majątku lub z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  5. dotacje, subwencje, granty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług.

§ 37

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

§ 38

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.