PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Spis treści

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 22

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 2. w trybie określonym dalszymi postanowieniami, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przysługuje Komisji Rewizyjnej
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy;
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  c. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Skreślony.
 5. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, organizator musi zawiadomić członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Do podejmowania uchwał zastosowanie mieć będą zasady określone w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków , pod warunkiem, że za uchwałą głosowała bezwzględna większość obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem sytuacji wymienionych w § 20 ust. 1 i § 39 ust. 1 i 2.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia., za wyjątkiem uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 24

Skreślony.

§ 25

Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybrany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zebrania (obecnych członków Stowarzyszenia).

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
 1. ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu , członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego);
 7. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 8. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 9. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 11. nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz;
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.