PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Komisja Rewizyjna

Spis treści

Komisja Rewizyjna
§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
  a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b. zrzeczenia się funkcji,
  c. upływu okresu 4 letniej kadencji.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 32

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 jej członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym . W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 33

Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
 1. 1. obowiązek nadzoru nad Zarządem w zakresie jego działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
  a. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
  b. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie;
 2. 2. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 3. 3. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 4. 4. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 5. 5. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
 6. 6. prawo żądania od członków, pracowników , wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 7. 7. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 8. 8. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 9. 9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
 10. 10. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
 11. 11. prawo przyznawania członkom Zarządu zwrotu kosztów lub wynagrodzenia, z tytułu pełnienia przez nich funkcji, z tym, że w wysokości nie wyższej niż przewidziano to w ustawie powołanej w § 35 Statutu.

§ 34

Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 1. członkami Zarządu, ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).