PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Władze Stowarzyszenia

Spis treści

Władze Stowarzyszenia
§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej również „Walnym Zebraniem”;
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków dokonywany jest uchwałą Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem uchwał podjętych przez Zebranie Założycielskie, nad którymi głosuje się w głosowaniu jawnym.
  2. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,zwoływane w trybie przewidzianym w § 23 Statutu.