PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Zarząd Stowarzyszenia

Spis treści

Zarząd Stowarzyszenia
§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 2. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
  a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b. zrzeczenia się funkcji
  c. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie, z powodu systematycznego uchylania się od pracy.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa ( za wyjątkiem głosowania tajnego).
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a także przez 1/3 członków Zarządu. Prawo żądania zwołania posiedzenia posiada również Komisja Rewizyjna.
 4. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 3. ustalanie programów okresowych, planów działalności programowej oraz finansowej Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie i działanie w imieniu Stowarzyszenia, składanie oświadczeń woli, podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw,
 7. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie zastrzeżonym dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów wpłat wpisowego oraz składek członkowskich, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 13. zmiana Statutu na zasadach opisanych w § 39 ust 1.b Statutu.

§ 30

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.