PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Statut - Członkowie Stowarzyszenia

Spis treści

Członkowie Stowarzyszenia
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , mogą być członkami Stowarzyszenia, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 3. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia , na zasadach opisanych w ust 2 niniejszego paragrafu.

§ 12

 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystania na takich samych zasadach jak osoby trzecie z:
  a. poradnictwa, szkoleń i imprez, które organizowane są przez Stowarzyszenia;
  b. zaplecza oraz majątku Stowarzyszenia;
  c. innych możliwości , jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenia, za wyjątkiem
 5. posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię;
 3. dbania o mienie Stowarzyszenia;
 4. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkostwo to ustaje na skutek utraty osobowości prawnej lub zmiany profilu działalności przez członka wspierającego.
 3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenia zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje oraz pozbawia Walne Zebranie, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres dwóch lat,
 4. uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia na ręce Zarządu odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.